Litalka - Elektronik

 

 

 

 

Kokybė slypi
detalėse

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip Bendroji Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „LITALKA-ELEKTRONIK", juridinio asmens kodas 110604772, buveinės adresas Pramonės g. 37C, Alytus (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
* Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje (toliau – Svetainė).
** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Bendroji Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „LITALKA-ELEKTRONIK" vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
– asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
– asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
– tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas );
– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
– asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
– Įmonė yra atsakinga kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).
 
*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt.

 

 

 

 

1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

 

1.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
1.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
1.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 

 

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 

2.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
2.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
 
2.2.1. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė . Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
• Vardas (-ai), pavardė (-ės);
• Asmens kodas / gimimo data;
• Gyvenamosios vietos adresas;
• Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
• Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
• Banko sąskaitos duomenys (piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai).
2.2.2. Užklausų, komentarų, nusiskundimų ir pan. administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
• Vardas (-ai);
• Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
• Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
 
2.2.3. Tinkamumo konkrečioms pareigoms, naujo darbuotojo atrankos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
• vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
 
2.2.4. Kitais tikslais , kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 

 

 

3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

 

3.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
3.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
3.3. Įmonė pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenis saugo laikydamasis šių terminų:

 

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Saugojimo terminas
Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė
10 metų po paskutinio kontakto su duomenų subjektu dienos
Užklausų, komentarų, nusiskundimų ir pan. administravimas
1 metai nuo užklausos, komentaro, nusiskundimo ir pan. įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi į įmonę dėl paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas
Tinkamumo konkrečioms pareigoms, naujo darbuotojo atrankos tikslu
Darbuotojo atrankos procesui pasibaigus (pasirašius kandidatui darbo sutartį), neatrinktų kandidatų pateikti duomenys bus nedelsiant sunaikinti. Ilgesniam kandidatų gyvenimo aprašymo (CV) ir kitų duomenų saugojimui reikalingas kandidato sutikimas.

 

 

 

 

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

 

4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
5. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

 

 

 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 

6.1. Įmonės interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. – Cookies) – mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.
6.2. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org.
6.3. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:
· Chrome naršyklei: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
· Firefox naršyklei: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies ;
· Safari naršyklei: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac ;
· Edge naršyklei: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy .
6.4. Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

 

Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas
Sukūrimo momentas
Slapuko galiojimo laikas
Slapuko tikslas (pobūdis)
Automatiškai sugeneruojamas pavadinimas
Skirtas vartotojo sesijai palaikyti
Atidarius tinklalapį
Sesijos metu
Būtinasis techninis slapukas skirtas daugiakalbio tinklalapio tinkamam funkcionavimui užtikrinti
CookiesCK
Skirtas vartotojo sesijai palaikyti
Patvirtinus pasirinkimą lauke perspėjančiame apie slapukų naudojimą
365 dienos
Techninis slapukas skirtas įsiminti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo puslapyje. Po mygtuko "Supratau" (EN, RU versijose"OK") paspaudimo, vartotojas daugiau nebeperspėjamas, įrašyto slapuko galiojimo laiku

 

 

 

 

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 

7.1. Teisė reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis.
7.2. Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis .
7.3. Tam tikrais atvejais, reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
7.4. Tam tikrais atvejais, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
7.5. Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą .
7.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.7. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.8. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 

 

 

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 

  9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
9.1.2. žodžiu – telefonu +370 315 78562;
9.1.3. raštu – adresu: Pramonės g. 37C, Alytus.
9.2. Taip pat galite kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną, el. p.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
9.3. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.4. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 

 

 

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

 

10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 

 

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Įmonės internetinėje svetainėje.
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Įmonės internetinėje svetainėje.